Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề

Mục tiêu

Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề (được gọi là hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội) là hệ thống phần mềm giúp số hóa công tác điều hành các nhiệm vụ trọng tâm và kinh tế xã hội, thông qua các tính năng và tiện ích của phần mềm để kết nối các sở, ban, ngành và các địa phương...

Xem thêm

Tính năng hệ thống Đơn vị chủ quản

Chủ quản

  • Danh mục kế hoạch chuyên đề – Tiêu chí đánh giá.
  • Danh mục chỉ tiêu kinh tế xã hội – Tiêu chí đánh giá.
  • Danh mục nhiệm vụ trọng tâm – Tiêu chí đánh giá.
  • Thiết lập đánh giá – Mức độ hoàn thành (hoàn thành tốt, hoàn thành hạn chế, không hoàn thành)
  • Thiết lập báo cáo KT – XH các mục động (Mỗi mục là mỗi đơn vị nhập vào báo cáo).

Nghiệp vụ

  • Giao kế hoạch chuyên đề, chỉ tiêu nhiệm vụ (Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và thực hiện chỉ tiêu: đạt hay không đạt)
  • Giao chỉ tiêu KT – XH (Phòng Ban, đơn vị báo cáo chỉ tiêu mình được giao)
  • Giao nhiệm vụ trọng tâm ( Giao nhiệm vụ trọng tâm )
  • Giao báo cáo kinh tế xã hội ( Giao hạn mục báo cáo trong báo cáo tổng kinh tế xã hội)
  • Theo dõi về tiến độ thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành.

Tính năng hệ thống Đơn vị cơ sở

Nghiệp Vụ

Thực hiện kế hoạch chuyên đề nhiệm vụ, chỉ tiêu.
Thực hiện báo cáo chỉ tiêu kinh tế được giao
Thực hiện báo cáo Kinh tế xã hội được giao
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao

Tính năng hệ thống Báo cáo

Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – Xã hội và kế hoạch chuyên đề. Gồm 03 phụ lục:

Phụ lục 1:

Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện…
( cấp phòng ban)

Phụ lục 2:

Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện…
( cấp xã)

Phụ lục Kết quả:

Thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm…
( Mẫu toàn huyện)

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, ngân sách, quốc phòng – an ninh tháng xx/2021 và công tác trọng tâm tháng xx/2021