Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề

Mục tiêu

Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề (được gọi là hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội) là hệ thống phần mềm giúp số hóa công tác điều hành các nhiệm vụ trọng tâm và kinh tế xã hội, thông qua các tính năng và tiện ích của phần mềm để kết nối các sở, ban, ngành và các địa phương...

Xem thêm

Mô hình trang bị HTKC – Cấp tỉnh

Mô hình trang bị HTKC – Cấp huyện