Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề

Mục tiêu

Hệ thống Báo cáo Nhiệm vụ Trọng tâm, Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch Chuyên đề (được gọi là hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội) là hệ thống phần mềm giúp số hóa công tác điều hành các nhiệm vụ trọng tâm và kinh tế xã hội, thông qua các tính năng và tiện ích của phần mềm để kết nối các sở, ban, ngành và các địa phương...

Xem thêm

Cơ sở hình thành hệ thống

 1. Được xây dựng trên mô hình theo qui định của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/09/2015.
 2. Căn cứ bộ khung Nghị quyết thường niên của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT – XH hàng năm.
 3. Các Nghị quyết Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.
 4. Căn cứ vào các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về xây dựng và phát triển KT – XH theo đặc thù từng tỉnh.
 1. Căn cứ vào Nghị quyết của Tỉnh hàng năm:

  Xét tờ trình UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

  Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh.

  Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 2. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm hoặc 5 năm của UBND Tỉnh
 3. Quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu KT – XH, kế hoạch chuyên đề, đảm bảo quốc phòng an ninh hằng năm cho các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan…( theo tờ trình của Sở Kế hoạch đầu tư)
 1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.
 2. Căn cứ Quyết định của UBND huyện về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.
 3. Căn cứ Quyết định của UBND huyện về việc giao kế hoạch chỉ tiêu KT – XH cho hội cho các đơn vị trực thuộc hàng năm.
 4. Căn cứ Tờ trình Phòng tài chính-Kế hoạch về việc ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và kế hoạch chuyên đề hàng năm
 1. Căn cứ vào Nghị quyết của huyện và các kế hoạch kinh tế xã hội địa phương tự ban hành.

Mô tả hệ thống

Luồng dữ liệu

Phụ lục 1: Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện… (cấp phòng ban)

Phụ lục 2: Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện… (cấp xã)

Phụ lục kết quả: thực hiện chỉ tiêu KT-XH năm… (mẫu toàn huyện)

Phụ lục 1: một số chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2021-2025 (Kèm theo quyết định…)

Đơn vị chủ quản cập nhật và hệ thống:

 • Danh mục đơn vị tham gia
 • Danh mục nhiệm vụ trọng tâm
 • Danh mục chỉ tiêu kinh tế xã hội
 • Danh mục kế hoạch chuyên đề
 • Danh mục tiêu chí đánh giá
 • Danh mục chỉ tiêu kinh tế theo giai đoạn 5 năm

Đơn vị chủ quản thực hiện trên hệ thống

 • Giao nhiệm vụ trọng tâm
 • Giao chỉ tiêu kinh tế xã hội
 • Giao kế hoạch chuyên đề
 • Thiết lập cách đánh giá các tiêu chí
 • Thiết lập báo cáo kinh tế xã hội
maytinh

Hệ thống Kinh tế Xã hội Địa phương

Báo cáo Kinh tế -Xã hội

iconlich

Báo cáo KT-XH: Tháng, Quý, Thời điểm, Năm, Thời kỳ

icon1

Tổng hợp các nhiệm vụ trọng tâm tại thời điểm

icon2

Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của các cơ quan, địa phương liên quan

Đơn vị chủ quản thực hiện trên hệ thống

 • Giao nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ
 • Giao UBMTTQ đưa ý kiến.
 • Giám sát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu KT-XH

Đơn vị cơ sở thao tác trên hệ thống:

 • Nhận nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu KT-XH và kế hoạch chuyên đề được giao
 • Nhận tiêu chí đánh giá
 • Nhận đánh giá mức độ hoàn thành
 • Báo cáo chỉ tiêu kinh tế, gửi BC
 • Thuyết minh báo cáo KT-XH
 • Báo cáo đánh giá thực hiện Nhiệm vụ

Giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu hàng năm

Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm

Danh mục chỉ tiêu kinh tế – xã hội

Danh mục kế hoạch chuyên đề

Xây dựng khung báo cáo chuẩn đầu năm

Giao – nhận nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế xã hội và kế hoạch chuyên đề đối với cơ quan chủ quản và nhận chỉ tiêu với cơ quan cơ sở.

Số hóa công tác Giao – Nhận nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu trong kế hoạch KT-XH cho các đơn vị tại các địa phương và các cơ quan liên quan

Cơ quan chủ quản Kế hoạch – Đầu tư cấp tỉnh, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tiến hành

Xây dựng danh mục

 • Xây dựng danh mục nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch KT-XH.
 • Nhiệm vụ trọng tâm đầu năm được cập nhật vào danh mục theo hướng mở rộng.
 • Danh mục động có thể thêm sửa xóa, định nghĩa ngay từ đầu, trong quá trình bổ sung hoặc điều chỉnh trong năm.
 • Danh sách đơn vị, cơn quan, địa phương được giao trên hệ thống.

Giao nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế xã hội và kế hoạch chuyên đề

 • Giao từng nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu thuộc Kế hoạch thực hiện phát triển KT- XH, kế hoạch chuyên đề cho từng cơ quan, địa phương có liên quan trực tiếp tiếp trên hệ thống.
 • Hình thức thông báo trên hệ thống, kết hợp văn bản ký số đính kèm.
 • Nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế được giao chức năng ý kiến, giám sát đối với UBMT tổ quốc các cấp tương đương.

Nhận nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế xã hội và kế hoạch chuyên đề

 • Từ danh mục cơ quan địa phương, đơn vị cơ sở nhận nhiệm vụ thông qua hệ thống được khởi tạo, các đơn vị tiến hành đăng nhập hệ thống.
 • Nhận nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu giao trong các kế hoạch  được giao nhằm thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của mình.

Số hóa công tác đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế xã hội và kế hoạch chuyên đề được giao

Cơ quan chủ quản Kế hoạch – Đầu tư cấp tỉnh, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tiến hành

Xây dựng danh mục

Đánh giá và tự đánh giá

Số hóa công tác đóng góp ý kiến và báo cáo giám sát và ý kiến góp của cơ quan mặt trận tổ quốc

Cơ quan mặt trận tổ quốc cùng cấp tiến hành đóng góp ý kiến đối với các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kinh tế xã hội thông qua hệ thống và phân quyền nhiệm vụ đóng góp ý kiến.

Cơ quan mặt trận tổ quốc báo cáo giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế của các cơ quan cùng cấp thông qua hệ thống với chức năng giám sát.

Số hóa công tác thực hiện báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội

“Báo cáo số liệu về KT-XH là công việc được thực hiện định kỳ của Cơ quan hành chính từ Cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, nhằm tổng hợp các thông tin về tình hình kinh tế và xã hội như thông tin về tình hình sản xuất các thành phần kinh tế, thông tin về Tài chính như mức thu chi của các xã, phường/huyện, thành phố … thông tin về dân số, lao động và việc làm, thông tin văn hóa, y tế, giáo dục … Dựa trên những số liệu thu thập được, các cấp Lãnh đạo sẽ phân tích, đánh giá, tính toán các chỉ tiêu và đưa ra những nhận định cụ thể để từ đó khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời xây dựng những chiến lược phát triển KT-XH phù hợp, ổn định và bền vững”

Số hóa công tác giao nhiệm vụ và thực hiện công việc trọng tâm theo từng thời kỳ nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương

UBND các cấp tiến hành giao nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, từng thời điểm cụ thể

UBND giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện kế hoạch trọng tâm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm